4 Cách Chia Trong Tiếng Đức Bạn Cần Biết
5 Tháng Bảy, 2020
Hướng Dẫn Dùng da Trong Tiếng Đức
12 Tháng Bảy, 2020

Học Về Quá Khứ Trong Tiếng Đức

Thì Quá Khứ Trong Tiếng Đức

Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm học tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Học tiếng đức giao tiếp cơ bản

Tiếng đức cho người mới bắt đầu

Học tiếng đức online cho người mới bắt đầu

 

Để miêu tả hành động trong quá khứ trong văn viết, ta sử dụng Präteritum. Hãy cùng HALLO xem cách sử dụng và ví dụ cho phần ngữ pháp Präteritum

Cách chia động từ ở thì Präteritum

Nhóm 1: Các động từ yếu

  • Verbstamm + te/test/tet/ten

z.B:

–  Ich machte, Ich lernte

– Du machtest, Du lerntest

– Ihr machtet, Ihr lerntet

– Wir machten, wir lernten

  • Những động từ yếu có Verbstamm kết thúc bằng -t , -d hoặc -n thì vẫn áp dụng quy tắc trên nhưng sẽ thêm vào trước các quy tắc đó -e

z.B

– Ich arbeitete, ich badete, ich zeichnete

– Du arbeitetest, Du badetest, du zeichnetest

– Wir arbeiteten, wir badeten, wir zeichneten

Nhóm 2: Các động từ mạnh

  • Đối với các động từ này, bạn cần học thuộc bảng dưới đây

 

anfangen (fangt an) fing an hat angefangen a-i-a
hangen hing hat gehangen a-i-a
behalten (behalt) behielt hat behalten a-ie-a
braten (brat) briet hat gebraten a-ie-a
enthalten enthalt hat enthalten a-ie-a
entlassen (entlasst) entlieB hat entlassen a-ie-a
erhalten (erhalt) erhielt hat erhalten a-ie-a
fallen (fallt) fiel ist gefallen a-ie-a
halten (halt) hielt hat gehalten a-ie-a
lassen (lasst) lieB hat gelassen a-ie-a
raten (rat) riet hat geraten a-ie-a
schlafen (schlaft) schlief hat geschlafen a-ie-a
verhalten (verhalt) verhielt hat verhalten a-ie-a
verlassen (verlasst) verlieB hat verlassen a-ie-a
verraten (verrat) verriet hat verraten a-ie-a
betragen (betragt) betrug hat betragen a-u-a
einladen (ladt ein) lud ein hat eingeladen a-u-a
erfahren (erfahrt) erfuhr hat erfahren a-u-a
fahren (fahrt) fuhr ist gefahren a-u-a
schlagen (schlagt) schlug hat geschlagen a-u-a
tragen (tragt) trug hat getragen a-u-a
wachsen (wachst) wuchs ist gewachsen a-u-a
waschen (wascht) wusch hat gewaschen a-u-a
laufen (lauft) lief ist gelaufen au-ie-au
bestehen bestand hat bestanden e-a-a
brennen brannte hat gebrannt e-a-a
denken dachte hat gedacht e-a-a
entstehen entstand ist entstanden e-a-a
erkennen erkannte hat erkannt e-a-a
kennen kannte hat gekannt e-a-a
nennen nannte hat genannt e-a-a
rennen rannte ist gerannt e-a-a
senden sandte hat gesandt e-a-a
stehen stand hat/ist gestanden e-a-a
verstehen verstand hat verstanden e-a-a
essen (isst) aB hat gegessen e-a-e
fressen (frisst) fraB hat gefressen e-a-e
geben (gibt) gab hat gegeben e-a-e
geschehen (geschieht) geschah ist geschehen e-a-e
lesen (liest) las hat gelesen e-a-e
messen (misst) maB hat gemessen e-a-e
sehen (sieht) sah hat gesehen e-a-e
treten (tritt) trat hat/ist getreten e-a-e
vergessen (vergisst) vergaB hat vergessen e-a-e
vertreten (vertrltt) vertrat hat vertreten e-a-e
bewerben (bewlrbt) bewarb hat beworben e-a-o
brechen (bricht) brach hat gebrochen e-a-o
empfehlen (empflehlt) empfahl hat empfohlen e-a-o
erschrecken (erschrlckt) erschrak ist erschrocken e-a-o
gelten (gilt) galt hat gegolten e-a-o
helfen (hilft) half hat geholfen e-a-o
nehmen (nimmt) nahm hat genommen e-a-o
sprechen (spricht) sprach hat gesprochen e-a-o
stehlen (stiehlt) stahl hat gestohlen e-a-o
sterben (stirbt) starb ist gestorben e-a-o
treffen (trifft) traf hat getroffen e-a-o
werfen (wirft) warf geworfen e-a-o
gehen ging ist gegangen e-i-a
heben hob hat gehoben e-o-o
werden (wird) wurde ist geworden e-u-o
schleichen schlich ist geschlichen ei-i-i
schneiden schnitt hat geschnitten ei-i-i
streiten stritt hat gestritten ei-i-i
vergleichen verglich hat verglichen ei-i-i
heißen hieß hat gehießen ei-ie-ie
leihen lieh hat geliehen ei-ie-ie
beweisen bewies hat bewiesen ei-ie-ie
bleiben blieb ist geblieben ei-ie-ie
entscheiden entschied hat entschieden ei-ie-ie
erscheinen erschien ist erschienen ei-ie-ie
scheinen schien hat geschienen ei-ie-ie
schreiben schrieb hat geschrieben ei-ie-ie
schreien schrie hat geschrien ei-ie-ie
schweigen schwieg hat geschwiegen ei-ie-ie
steigen stieg ist gestiegen ei-ie-ie
treiben trieb hat getrieben ei-ie-ie
uberweisen uberwies hat uberwiesen ei-ie-ie
verzeihen verzieh hat verziehen ei-ie-ie
bringen brachte hat gebracht i-a-a
beginnen begann hat begonnen i-a-e
besitzen besaß hat besessen i-a-e
bitten bat hat gebeten i-a-e
sitzen saß hat/ist gesessen i-a-e
gewinnen gewann hat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *